21st Century Fox i Bundesliga ogłaszają przełomowe partnerstwo na skalę światową dotyczące praw medialnych

Z rado?ci? zwieramy te umowy

jako przejaw wiary w ci?g?y rozwój Bundeligi w przysz?o?ci”.

Organizacja i promocja profesjonalnego futbolu w Niemczech s?

podstawowymi zadaniami DFL Deutsche Fussball Liga.

Umowy obejm? ??cznie 80 krajów i terytoriów zale?nych na czterech

kontynentach i trzy oddzia?y 21st Century Fox, tj. 21stCentury Fox to

partner na skal? ?wiatow?, który zapewni Bundeslidze szanse na zdobycie

?wiatowej rozpoznawalno?ci i dalszy wzrost. angielskim), Indonezja, W?ochy, Japonia, Meksyk czy te? Holandia.

. Zasoby produkcyjne Sky Deutschland gwarantuj? kibicom pe?n?

rozpi?to?? relacji z Bundesligi oraz do?wiadczenie redakcyjne,

zaprezentowane w stylu dopasowanym do preferencji danego regionu.

,,Zarówno na boisku jak i poza nim, Bundesliga sta?a si? jedn? z

najwa?niejszych lig pi?ki no?nej na ?wiecie – powiedzia? James Murdoch,

wicedyrektor ds. Za?o?ona w 2001 r. Szczegó?y finansowe pozosta?y niejawne.

Christian Seifert, dyrektor generalny DFL Deutsche Fussball Liga

oznajmi?: ,,Umowy te potwierdzaj? fakt, ?e Bundesliga rozwin??a si? na

tyle, ?eby sta? si? warto?ci? o wyj?tkowym znaczeniu w ?wiecie

mi?dzynarodowych mediów sportowych. Spó?ka zapewnia tak?e tre?ci z segmentu

premium milionom abonentów za po?rednictwem us?ug telewizji p?atnej w

Europie i Azji, w tym kana?y Sky Deutschland i Sky Italia, a tak?e

udzia?y kapita?owe w BSkyB i Tata Sky.

21st Century Fox

DFL Deutsche Fussball Liga

Oficjaln?, obowi?zuj?c? wersj? niniejszego zawiadomienia stanowi tekst

oryginalny sporz?dzony w j?zyku ?ród?owym. Ponadto 21st Century Fox otrzyma prawa do dystrybucji

cyfrowej, w tym mo?liwo?ci udost?pniania zawarto?ci sygnowanej przez DFL

za po?rednictwem nowych i istniej?cych uwierzytelnionych us?ug telewizji

internetowej, a tak?e na urz?dzeniach mobilnych na terytoriach, z

którymi podpisano umowy.

Umowy zosta?y zawarte na pi?? lat dla Azji i Ameryk oraz na dwa lata dla

Europy. – Nie mo?emy si?

doczeka? naszego pi?cioletniego partnerstwa z DFL, które wzbogaci nasz?

wyj?tkow? ofert? kana?ów sportowych i wzmocni mark? Bundesliga nawet w

najbardziej oddalonych zak?tkach ?wiata”.

Omawiane umowy wzmocni? pozycj? 21st Century Fox mi?dzy innymi na

obszarze takich krajów jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Chiny (w

j. operacyjnych 21st Century Fox. Tekst t?umaczenia s?u?y

wy??cznie celom orientacyjnym/sporz?dzono wy??cznie dla celów u?atwienia

zrozumienia zawiadomienia i nale?y interpretowa? go w odniesieniu do

tekstu ?ród?owego, który jest jedyn? wersj? maj?c? skutki prawne.

Na podstawie nowych umów, 21st Century Fox zyska tak?e na wizerunku Sky

Deutschland jako oficjalnego partnera i firmy nadaj?cej mecze Bundesligi

w Niemczech. Fox International

Channels, Fox Sports i Sky Italia. Kolejnym nieod??cznym elementem codziennego

funkcjonowania firmy jest strategiczne zarz?dzanie mark? w kontek?cie

krajowym i mi?dzynarodowym w celu dalszego wzrostu przychodów

marketingowych.

NOWY JORK i FRANKFURT–(BUSINESS WIRE)–Spó?ki 21st Century Fox i Deutsche Fussball Liga (DFL) og?osi?y dzisiaj

podpisanie serii wieloletnich umów na transmisj? meczów Bundesligi do

setek milionów kibiców w obu Amerykach, Europie i Azji za po?rednictwem

?wiatowego portfolio us?ug telewizyjnych nale??cych do 21st Century Fox.

21st Century Fox (NASDAQ: FOX, FOXA; ASX: FOX, FOX LV) to jeden z

g?ównych ?wiatowych dostawców telewizji kablowej, satelitarnej i p?atnej

oraz us?ug w zakresie transmisji oraz filmów obejmuj?cych sze??

kontynentów na ca?ym ?wiecie.

DFL charakteryzuje si? szerok? i wieloaspektow? dzia?alno?ci?, a przede

wszystkim organizacj? terminarza rozgrywek, zapewniaj?c tym samym

bezproblemow?, zrównowa?on? i, co najwa?niejsze, ekscytuj?c? rywalizacj?

w profesjonalnych ligach w Niemczech. Maj?c prawie 1,5 miliarda abonentów

pos?uguj?cych si? stoma ró?nymi j?zykami, 21st Century Fox skupia

?wiatowe portfolio sieci kablowych i transmisyjnych oraz powi?zanych z

nimi nieruchomo?ci, w tym kana?y telewizyjne FOX, FX, FXX, FS1, Fox News

Channel, Fox Business Network, Fox Sports, Fox Sports Network, kana?y

National Geographic, MundoFox i STAR; studio filmowe Twentieth Century

Fox Film, a tak?e telewizyjne studia produkcyjne Twentieth Century Fox

Television i Shine Group. Na podstawie tych?e umów, 21st

Century Fox uzyska wy??czne prawa, podlegaj?ce pewnym prawom

zastrze?onym, do ligi niemieckiej w obu Amerykach i Azji – w tym w

Indiach i regionie Oceanii – a tak?e we W?oszech, Holandii i Belgii.

Transakcja, która wejdzie w ?ycie ju? od sezonu 2015 – 16, obejmuje

prawa do wszystkich 306 meczy granych w ramach niemieckiej ekstraklasy,

a tak?e spotka? rozgrywanych w super pucharze DFL i rozgrywkach

bara?owych. Ci?g?y rozwój i promocja produktów firmowych tak?e

wpisuje si? w powy?sz? strategi?, a DFL od dawna dzia?a w charakterze

dostawcy tre?ci. G?ównym elementem dzia?alno?ci DFL

jest licencjonowanie 36 profesjonalnych klubów graj?cych w ramach

Bundesligi i Bundesligi 2, a umacnianie marki Bundesliga stanowi filar

strategii DFL

Amelia Woodward

Amelia Woodward

Hopefully you will now be less likely to fall for a system that doesn't work. There are systems that can and will bring you rewards but it is imperative that you know what you are buying first.
Amelia Woodward

Leave a Reply